dimecres, 30 de novembre del 2016

AVÍS IMPORTANT

La data límit per presentar articles per al primer número és el divendres 3 de març de 2017. Envieu els articles a: revistahumanitats@uic.es
Normes de publicació per a la revista Humanitats

Els editors de la revista Humanitats conviden la comunitat científica dedicada a la recerca en Ciències Humanes a l'enviament d'articles i ressenyes que responguin a una temàtica pròpia o afí als diversos àmbits de les Humanitats.
Els articles hauran de ser de recerca i inèdits, i no estar subjectes a avaluació per una altra revista.
Els articles es lliuraran per via electrònica. Els articles aniran signats a la primera pàgina, a continuació del títol, i inclouran les dades de filiació institucional de l'autor. Al costat dels originals, en un altre fitxer, s'haurà de facilitar el nom, adreça, número de telèfon de l'autor/a, així com la seva adreça electrònica i un breu currículum. El correu electrònic serà la via preferent de comunicació entre la redacció i l'autor/a.

Requisits Formals

Els articles tindran una extensió d'entre 8.000 i 12.000 paraules, incloent notes, quadres, gràfics i apèndixs. S'adjuntarà una primera pàgina amb el títol de l'article, un resum del contingut no superior a 200 paraules, i cinc paraules claus. El resum i les paraules claus hauran de presentar-se en la llengua en què s'ha escrit l'article i en anglès.
La revista Humanitats publica articles escrits en llengua catalana, espanyola, anglès i francès.
En les notes, col·locades a peu de pàgina, se seguirà el procediment de Vancouver per a la cita de llibres, volums col·lectius, articles i altres documents:

1. Nom i cognom/s de l'autor, Títol del llibre, Editorial: Lloc d'edició, any i pàgines a les quals es fa referència (si n'hi ha).
2. Nom i cognom/s de l'autor, «Títol del capítol», en Coordinador/Editor(és) de l'obra completa, Títol de l'obra completa, Editorial: Lloc d'edició, any i pàgines del capítol
3. Nom i cognom/s de l'autor, «Titulo de l'article», Nom de la revista, volum, nombre, any, pàgines de l'article i pàgines a les quals es fa referència (si n'hi ha).

Avaluació Externa

Les aportacions a la revista seran sotmeses a avaluació per avaluadors externs nomenats pel Consell de Redacció, mitjançant un sistema doble cec (anònim tant per a l'avaluador com per a l'autor). Després de l'avaluació, els textos hauran de ser aprovats pel Consell de Redacció, que comunicarà a l'autor la decisió sobre la publicació en un termini de tres mesos des de la recepció de l'article.
La correcció de les primeres proves es lliurarà als autors, que hauran de completar-les en un termini raonable. S'admetran crítiques i recensions de llibres. Ressenyes bibliogràfiques
Els llibres ressenyats han d'haver estat publicats durant els tres anys anteriors de l'enviament de la ressenya. Cada ressenya haurà d'anar encapçalada i precedida per una referència bibliogràfica del llibre ressenyat, seguint el següent model:
COGNOMS, Nom: Títol (en cursiva), editorial, lloc, any, nombre de pàgines. La signatura de l'autor de la ressenya s'inclourà al final de la mateixa en minúscula i cursiva: Nom i Cognoms.
Les ressenyes hauran d'adequar-se a les mateixes normes d'estil dels articles, encara que sense notes al peu, i amb una extensió que podrà oscil·lar entre 800 i 1.200 paraules. Els originals s'enviaran a la mateixa adreça de la revista.